هر دو نیمه ماه تاریک است
هر دو نیمه ماه تاریک است

هر دو نیمه ماه تاریک است

Regular price €25,00 €20,00 Sale

شعرهای گروس عبدالملکیان و تابلوهای مریم قربانی بازنمایی های هنری موثری از تروما یا روان زخم هستند. تروما زخمی است ناشی از ضربه ای عاطفی که می تواند فردی، جمعی یا تاریخی باشد.