و چای دغدغه عاشقانه‌ی خوبی است
و چای دغدغه عاشقانه‌ی خوبی است

و چای دغدغه عاشقانه‌ی خوبی است

Regular price €9,00 Sale

وَ چای دغدغه ی عاشقانه ی خوبی ست

برای با تو نشستن بهانه ی خوبی ست

حیاطِ آب زده، تخت چوبی و من و تو

چه قدر بوسه، چه عطری، چه خانه ی خوبی ست

قبول کن به خدا خانه ی شما سارا

برای فاخته ها آشیانه ی خوبی ست

غروب اول آبان قشنگ خواهد بود

نسیم، نم نم باران نشانه ی خوبی ست

بیا به کوچه که فردیس شاعری بکند

که چشم تو غزل عامیانه ی خوبی ست

کرج؟  

       سوار شو ، آقا صدای ضبط اگر...

نخیر! کم نکن آقا ترانه ی خوبی ست

صدای شعله ور گل نراقی و باران

فضای ملتهب و شاعرانه ی خوبی ست

مطابق نظر ماست هر چه می خواهیم

قبول کن که زمانه، زمانه ی خوبی ست

به خانه باز رسیدیم و چای می خواهم

برای بوسه گرفتن، بهانه ی خوبی ست