بحث برنر
بحث برنر

بحث برنر

Regular price €16,50 Sale

مقاله چالش انگیز رابرت برنر ساختار طبقاتی زراعی و توسعه اقتصادی اروپای پیشا صنعتی که در شماره 70 مجله گذشته و حال(فوریه 1976)منتشر شد.بحثی را گشود که نه تنها برای مورخان بلکه برای همه کسانی که به بررسی علت های نهفته در پس گذارهای صورت بندی های اجتماعی متوالی علاقه مند هستند.بسیار جذاب است از برخی جهات شاید این بحث را بتوان ادامه بحث معروف دیگری درباره گذار از فئودالیسم به سرمایه داری دانست.بحثی که با نقد پل سوییزی اقتصاد دان آمریکایی از تحلیل ارائه شده موریس داب در کتاب مطالعاتی درباره توسعه سرمایه داری ب پا شد.اما آن بحث که در مجله آمریکایی علم و جامعه در 1950 منتشر شد،عمدتا بین مارکسیست ها صورت گرفته بود.اگرچه این بحث بی تردید فراتر از مارکسیست دانست و نه مباحثه ای که مخاطب گسترده تری را در نظر میگیرد.در مبحث برنر به این به اصطلاح بحث گذار اشاره نشده است.گرچه از لحاظ جستارمایه همپوشانی چشمگیری میان این دو بحث وجود دارد.هرچند خود برنر در نقد پل سوییزی آندره گوندر فرانک و ایمانوئل والر شتاین به طور گسترده به بحث گذار در صفحات نیو لفت ریویو در 1977 اشاره کرده است.