تزهای بلوم
تزهای بلوم

تزهای بلوم

Regular price €10,00 Sale

گزیده‌ای از مقالات سیاسی «گئورگ لوکاچ» درج شده است. کتاب حاضر، مشتمل بر ده مقاله سیاسی از «گئورگ لوکاچ» است  و عمدتاً درباره کمونیست تدوین گردیده‌اند. عناوین برخی از این مقاله‌ها عبارتند از: تاکتیک و اخلاق؛ «نظم قانونی» و خشونت؛ نقش اخلاق در تولید کمونیستی؛ اپورتونیسم و پوچیسم؛ خودانگیختگی توده‌‌ها، فعالیت حزب؛ و بار دیگر سیاست توهم."