توتالیتاریسم
توتالیتاریسم

توتالیتاریسم

Regular price €16,50 Sale

كتاب حاضر، معروف‌ترین كتاب هانا آرنت در حوزة جامعه‌شناسی سیاسی است. وی در این كتاب در صدد تبیین ساختار دو حكومت نازیسم و استالینیسم و شیوه‌های برخورد آنها با توده‌هاست. آن‌وقت برای این كه متنی مستند و متقن به مخاطب ارائه دهد، تمامی اسناد به جای مانده از آن دوران را بررسی كرده و تحلیل عمیق از چگونگی عملكرد حكومت‌های توتالیتر به دست داده است.