حرکت در مه

حرکت در مه

Regular price €24,00 Sale

«محمد حسن شهسواری» جادهی مهآلود نویسندگی و تمام فراز و نشیبهای آن را در کتاب «حرکت در مه» روشن کرده است. هدف اصلی این کتاب، آموزش نویسندگی به کسانی است که نابغهی نویسندگی نیستند، اما شیفتهی خلق اثری ماندگار و تاثیرگذار هستند. در این کتاب، علاوه‌بر تجربیات نویسنده، از نظریات و منابع قابل استناد غربی هم استفاده شده است. حتی رد پای نظریات «ارسطو»، «رابرت مک کی» و «جمال میرصادقی» هم در کتاب حرکت در مه دیده میشود. با این که نویسنده کوشیده است تا اثری جامع از مفاهیم و اصطلاحات نویسندگی ارائه دهد، خودش در مقدمهی این اثر گفته که نزدیک به دوهزار و پانصد سال است که بزرگترین مغزهای جهان دربارهی معنای دقیق این مفاهیم به نتیجه نرسیده‌اند. با این حال، شهسواری تمام تلاشش این بوده تا کتابی روان و کاربردی برای تمام کسانی بنویسد که دنبال روشنترین مسیر برای نویسندگی هستند.