خانه‌ای برای آقای بیسواس
خانه‌ای برای آقای بیسواس

خانه‌ای برای آقای بیسواس

Regular price €21,50 Sale

خانه‌ای برای آقای بیسواس را می‌توان تلاش مردی دانست كه سرشت انقلابی ندارد، اما نیروهای عرف و عادت و افسانه و خرافات در روحش طغیان برمی‌انگیزد... آقای بیسواس هرچند با خانواده‌ای (خانواده تولسی) وصلت كرده، با آن‌ها یگانه نمی‌شود و راه و روش سنتی و معهودشان را دنبال نمی‌كند. خوش ندارد به آنان خدمت كند و از آن می‌هراسد كه به بردگی درآید. بره رام نیست و بارها یك تنه در برابر دیگران قدعلم می‌كند. پیروزی او رهایی آنند (پسرش) و مردن در خانه خویش است...