فانوس جادويي زمان
فانوس جادويي زمان

فانوس جادويي زمان

Regular price €20,50 Sale

مارسل پروست خالق حماسه­ی مدرن است و رمان جستجو سیر و سلوک انسان مدرن. این سیرو سلوک در دنیایی به وقوع می­پیوندد که هنجارهای متافیزیکی آن به کلی بر هم ریخته، ازل و ابد جا به جا شده و انسان سرگشته در آن، حقیقت مطلق را می­جوید. مسیر کاوش انسان پروستی اما، جاده­ی عرفان سنتی نیست، در اینجا هنر جانشین عرفان می­شود و بر اریکه­ی الوهیت جلوس می­کند. مقصد جستجو، وصول به بی­زمانی مطلق است و این مقصود به یمن تعمق در جوهره­ی هنر حاصل می­شود. تعمق در روان آدمی، کاوش تاثرات و احساسات و ادراکات با جاری ساختن مفهوم زمان در اعماق آنها، پرداخت تصاویر رویا و جهان ناخودآگاه و ترسیم دنیایی غریب و اسرارآمیز، همه و همه دست آخر در خدمت جستجوی جوهرند، جوهر مکنون در زندگی که به باور پروست تنها هنر از عهده‌‌­ی عیان ساختنش بر می­آید.