نامه‌های میرزا ملکم‌خان ناظم الدوله
نامه‌های میرزا ملکم‌خان ناظم الدوله

نامه‌های میرزا ملکم‌خان ناظم الدوله

Regular price €11,50 Sale

دفتر حاضر از مجموعه‌ی "اندیشه‌ی امروز ایران" شامل گزیده نامه‌های زسمی میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله است که در زمان سفارت خود در لندن و روم به مقامات سیاسی ارسال کرده است؛ نامه‌های رسمی ملکم‌خان حکایتی از شخصیت سیاسی و افکار اوست و در کنار دیگر نوشته‌هایش، او را بهتر به محققان و مورخان معرفی می‌کند؛ گزینش و تنظیم اولیه‌ی این نامه‌ها توسط دکتر فریدون آدمیت انجام شده و به پیشنهاد ایشان بوده که اکنون به صورت عمومی و اولین بار منتشر می‌شود.