هزارتوي خواب و هراس

هزارتوي خواب و هراس

Regular price €10,50 Sale

چشم هایم را بسته ام،یا هوا تاریک است؟نمیشود گفت شاید شب باشد و دارم خواب میبینم ولی چرا باید این جوری فکر کنم؟ نه،بیدارم،ولی چشم هایم بسته است.مطمئنم که خواب بوده ام.یادم می آید خوابی دیدم که بچه ای تویش داد می زند:بابا کدام بچه؟هیچ نمی دانم صدایش آشنا نبود شاید خودم بودم که زمان بچگی دنبال پدرم میگشتم.