چگونه نمیریم
چگونه نمیریم

چگونه نمیریم

Regular price €9,00 Sale

چگونه نمیریم مجموعه ای است از چهل یادداشت نویسنده درباره ی زندگی و تجربه های ساده اما پر احساسش از زیستن در موقعیت های گوناگون آن. نوشته ها به رغم تفاوت های درون مایه ای و تنوع سبکی شان. در یک مفهوم واحد همسو شده اند: ستایش زندگی، نویسنده در تک تک لحظات زندگی، حتی در رنج و درد و اندود و دلتنگی و غربت آن، شور و امید و نور و زیبایی را می جوید و فریاد می کشد. مرگ حتی در این نوشته ها سیاه و تاریک نیست، روی دیگری است از زندگی.
چگونه نمیریم ما را ترغیب می کند به تجربه ی دوباره ی تک تک لحظات زندگی؛ از تماشای دوباره ی تک تک لحظات زندگی؛ از تماشای دوباره ی یک پرتو نور گرفته تا چشیدن طعم آب، شنیدن صدای باران، در آغوش کشیدن یک نوزاد، تا مزه کردن بستنی و هواکردن بادبادک.