گزینه اشعار فروغ فرخزاد
گزینه اشعار فروغ فرخزاد

گزینه اشعار فروغ فرخزاد

Regular price €14,00 Sale

اي ستاره ها كه بر فراز آسمان | با نگاه خود اشاره‌گر نشسته‌ايد | اي ستاره‌ها كه از وراي ابرها | بر جهان ما نظاره‌گر نشسته‌ايد | آري اين منم كه در دل سكوت شب | نامه‌هاي عاشقانه پاره مي‌كنم | اي ستاره‌ها اگر بمن مدد كنيد | دامن از غمش پر از ستاره مي‌كنم